Betalingsvoorwaarden

Artikel 1:
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de behandelaar en de cliënt.

Artikel 2:
Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar resultaat.

Artikel 3:
Annuleren van de afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak (eventueel via voice-mail / antwoordapparaat of via e-mail). Bij niet verschijnen op de afspraak of wanneer minder dan 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd kan het  volledige tarief in rekening worden gebracht.

Artikel 4:
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum – vermeld op de nota – heeft voldaan, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 5:
Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum wordt aan de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. De betalingstermijn na de herinnering is eveneens 14 dagen. Voldoet de cliënt niet aan zijn/haar verplichtingen, dan volgt een tweede herinnering, waarbij een betalingstermijn geldt van 7 dagen.
Bij overschrijding van de laatst genoemde termijn van 7 dagen is zonder nadere ingebrekestelling de behandelaar gerechtigd incassomaatregelen te treffen, en zal de inning van het verschuldigde bedrag inclusief administratiekosten onverwijld in handen worden gegeven van derden.

Artikel 6:
Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.

Artikel 7:
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 8:
Op alle overeenkomsten met mij is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter van mijn vestigingsplaats is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die uit overeenkomsten met mij voortvloeien.

Artikel 9:
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf. Het eventueel uitblijven van vergoeding heeft nimmer een opschortende werking op de betalingsverplichting van de cliënt.